Viktig informasjon angående utøverlisenser

Til klubber tilsluttet NSF                                                    30.1.2013

Det arrangeres hvert år et stort antall konkurranser av klubber og regioner tilsluttet NSF.

Konkurransene varierer stort i størrelse og antall deltagere. Det er et mål å utbre sporten og vi ønsker oss alle flere aktive løftere.

Imidlertid er det et ufravikelig krav at alle deltagere har løst lisens (rekrutt er unntatt) før stevnestart. Lisens må være løst av utøverens klubb. Dette gjelder uansett stevnetype, også små klubbstevner og lignende.

Det er flere grunner til at alle utøvere må ha lisens og at denne må løses før stevnestart. Viktigst av alt for dere som arrangerer stevner og driver klubber, er antagelig forsikringsordningen som følger med lisensen. (Dersom en utøver uten lisens kommer til skade under en konkurranse eller organisert trening, vil arrangør/klubb kunne bli sittende med det juridiske og økonomiske ansvaret. Private forsikringer gjelder som regel ikke ved denne type organiserte aktiviteter. Mer informasjon om forsikringsordningen, se vedlegg 2.2.1 til Særnorsk).

Reglene vedrørende lisensordningen finnes i Særnorsk pkt 2.2.1 og forutsettes kjent for samtlige tillitsvalgte klubbledere og dommere: http://www.styrkeloft.no/files/dokumentarkiv/sernorsk_versjon_21.pdf

Det er arrangører og dommere som er ansvarlige for at alle deltagere fyller vilkårene for å kunne delta på stevner arrangert av klubber tilsluttet NSF (se Særnorsk pkt 5.2.1 vedr dommernes oppgaver).

Bakgrunnen for dette brevet, er at det i de siste månedene ved flere anledninger har vært meldt inn resultater fra ikke-lisensierte deltagere. Det kan synes som om det har vært en økning av antall tilfeller høsten 2012 og så langt i 2013.

 Vi ber klubber, arrangører og dommere sørge for at denne praksisen opphører og at samtlige deltagere på alle typer stevner oppfyller de få kravene som finnes for å delta.

En komplett oversikt over gyldige lisenser finnes på http://resultater.styrkeloft.no/lisenser.php. Det forutsettes at deltagerne sjekkes mot denne listen. Vi minner om at ved bruk av forbundets stevneprogram, kan denne lisenskontrollen utføres automatisk.

Mvh

Per Fjeld

Arr ansv NSF

You may also like...